Υπάρχει δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σας με επιστροφή του ποσού του αντιτίμου της συνδρομής συμμετοχής σας εφόσον κατατεθεί γραπτό αίτημα στο email της διοργάνωσης έως και την 30η Μαρτίου 2023.

Σε περίπτωση ακύρωσης, το αντίτιμο συνδρομής συμμετοχής επιστρέφεται στον αιτούντα, με παρακράτηση 2 ευρώ, ως αντίτιμο τραπεζικών συναλλαγών (όπου απαιτείται). Οι όποιες επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται σε χρονικό διάστημα ενός μήνα μετά τον αγώνα.

 Μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος ακύρωσης της συμμετοχής και σύμφωνα με την παρ. 2 των Γενικών Όρων των προκηρύξεων των διοργανώσεων, σε περίπτωση αναβολής τους το αντίτιμο δεν επιστρέφεται αλλά η εγγραφή σας θα μεταφερθεί και θα ισχύει για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής.